توری آبگیری

توری آبگیری به پارچه ی منفذداری گفته میشود که از آن در جهت آبگیری خمیر کاغذ در صنایع مقوا سازی استفاده میگردد. با توجه به مواد بازیافتی و گرماژ تولیدی میتوان از نمره مش های مختلف این توری ها استفاده کرد.