زنجیر شانه ای 7000K

زنجیر شانه ای در ماشین های تتراپک مصرف بسزایی دارد و زاویه چرخش بالا جهت دور زدن در فضاهای کوچک، از ویژگی های زنجیر شانه ای است

زنجیر شانه ای مورد مصرف در دستگاه های تتراپک
زنجیر شانه ای دارای زاویه چرخش بالا جهت دور زدن در فضاهای کوچک