فلت پرس (پتوی آبگیری)

فلت پوشش نمدی شکلی است که حاصل در هم تنیده شدن الیافی از جنس پلی آمید و پلی استر می باشد و در
آب گیری کاغذ نقش بسزایی دارد. که در گرما های متفاوت قابل سفارش می باشد.
شرایط نگهداری فلت به نوع کاغذ تولیدی ، سرعت ماشین کاغذ ، مواد افزودنی مورد مصرف و ترکیب مواد اولیه،
نوع خمیر اعم از بکر یا بازیافتی و از همه مهمتر دانش و تجربه کاغذ سددداز و اپراتور بسدددت ی دارد که محدوده
هریک از موارد فوق بسیار وسیع و گسترده و در عین حال متنوع می باشد با این حال کلیات مربوطه یکسان می
باشد.