مدولار تونل پاستور

این نوع مدولار در تونل پاستور استفاده میشود و وظیفه آن انتقال مواد به داخل تونل میباشد.
از آنجاییکه حرارت و بخار داخل تونل پاستور زیاد است، مقاومت مدولار تونل پاستور در مقابل حرارت اهمیت ویژه ای دارد.

ویژگی مدولار تونل پاستور: مقاومت در مقابل حرارت
وظیفه تونل پاستور: انتقال مواد به داخل تونل