چرخ دنده

چرخ دنده ها متناسب با انواع زنجیر و مدولار طراحی میشوند و هر مدولار چرخ دنده مخصوص خود را دارد.
مقطع شَفت چرخ دنده ها در دو شکل دایره و مربع طراحی میشود و وظیفه آن حرکت مدولار ها بر اثر نیروی الکتروموتور می باشد.
تعداد دنده چرخ دنده و قطر بیرونی آن از پارامترهای تشخیص نوع چرخ دنده میباشد.